2013-11-15 Nobelprisets nya hemvist i Stockholm tar form

Pressmeddelande den 15 november 2013

I juni 2013 inleddes en arkitekttävling i två steg för att utforma den byggnad som ska bli Nobel Center – Nobelprisets nya hemvist i Stockholm. Elva framstående arkitekter från åtta länder bjöds in att delta. Nu har tävlingsjuryn beslutat vilka av bidragen som ska vidareutvecklas under ett andra steg.

Arkitekterna bakom följande tre förslag bjuds in att delta i tävlingens andra steg. Förslagen anges utan inbördes rangordning:

Nobelhuset – David Chipperfield och Christoph Felger, David Chipperfield Architects Berlin, Tyskland

Ur juryns omdöme: Den föreslagna byggnaden präglas av värdighet och har en identitet som känns väl avvägd för Nobel Center. Den begränsade byggnadsarean ger förutsättningar för en värdefull park mot tomtens östra delar med gott om utrymme för en kajpromenad längs vattnet. Genom de reflekterande fasadytorna kommer även himmelsljus att reflekteras ner i gatu- eller torgytan i Hovslagargatan.

A P(a)lace to Enjoy – Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitektkontor AB, Sverige

Ur juryns omdöme: En av byggnadens främsta kvaliteter är i entrévåningens öppenhet. Uppglasningen är inbjudande och skapar en nära kontakt mellan ute och inne och mellan stadens liv och verksamheten i Nobel Center. Den stora trappan är ett klassiskt element som kan ge byggnaden en dignitet som stämmer med identiteten för Nobel Center.

A Room and a Half – Johan Celsing, Johan Celsing Arkitektkontor AB, Sverige

Ur juryns omdöme: Förslaget är en väl sammanhållen och klassiskt proportionerad byggnad som ansluter till den omgivande stadsbilden. Tack vare byggnadens sneda placering vid Hovslagargatan skapas ett vackert entrétorg. Gott om utrymme lämnas även för kajpromenad och allmänna vistelseytor. Material och uttryck är på många vis väl avpassade för byggnadens ändamål.

I Nobel Center kommer Nobelpristagarnas berättelser att stå i fokus. Det är berättelser om mod, övertygelse och envishet. Det är berättelser som bevisar att idéer kan förändra världen. Ambitionen är att Nobel Center ska bli ett av Stockholms mest attraktiva besöksmål, med rum för utställningar, program- och skolverksamhet, evenemang, tvärvetenskapliga möten samt bibliotek, restaurang, butik och parkering. Byggnaden ska också rymma en stor hörsal, där den årliga Nobelprisutdelningen ska kunna äga rum.

Juryn har i sitt bedömningsarbete lagt stor vikt vid anpassningen till den omkringliggande bebyggelsen och kulturmiljön, samt den yttre gestaltningens överensstämmande med Nobelpriset och Nobelverksamheternas identitet.

”Tävlingsbidragen hade verkligen en stor bredd och variation. Det har varit en rolig och givande process för oss i juryn att utvärdera alla bidrag. De tre designförslag som vi nu har valt ut har stora kvaliteter och goda förutsättningar att bli Nobelprisets nya hem i Stockholm”, säger Lars Heikensten, ordförande i tävlingsjuryn och vd för Nobelstiftelsen.

Tävlingen är utlyst av Nobelstiftelsen genom Nobelhuset AB och genomförs i två steg. I den urvalsprocess där de tävlande valdes ut deltog 142 arkitekter spridda över 25 länder och fyra världsdelar. De utvärderades utifrån lämplig erfarenhet för att rita det planerade Nobel Center. En ambition fanns också att få en bredd bland arkitekterna, med internationellt välkända namn såväl som mindre och inte lika internationellt uppmärksammade kontor.

Tävlingens första steg omfattade huvudkoncept, övergripande disposition och gestaltning av byggnaden samt dess relation till den omgivande miljön. Den juryn som bedömer tävlingsförslagen består av elva personer med kompetens inom arkitektur, museiverksamhet, byggnads- och fastighetsfrågor samt om Nobelverksamheten. Juryn har haft i uppdrag att välja ut två till fem förslag som erbjuds att gå vidare till ett andra steg i tävlingen då tävlingsprogrammet fördjupas. De tre arkitekternas vidareutvecklade och bearbetade förslag ska lämnas in i februari nästa år. Ett vinnande förslag utses i april 2014 och kommer då att utgöra underlag för en ny detaljplan med samråd i Stockholms stads regi. Projektet drivs med siktet inställt att kunna öppna dörrarna till det nya Nobel Center i slutet av 2018.

 

Juryutlåtandet i sin helhet: http://www.nobelcenter.se/wp-content/uploads/2013/11/Juryns-utlåtande_November-2013_låg.pdf

 

Mer om tävlingsprocessen, arkitekterna och jurymedlemmarna:

http://www.nobelcenter.se/wp-content/uploads/2013/11/Nobel-Center_Sammanfattning-av-tävlingsprocessen-Steg-1.pdf

Samtliga tävlingsförslag visas på Nobelmuseet, Stortorget, Gamla Stan http://www.nobelmuseum.se/sv/nobel-center-tavlingsforslagen

 

Presskontakter:

Annika Pontikis, informationsansvarig, Nobelstiftelsen,

annika.pontikis@nobel.se, 08-663 14 70, 070 454 76 72

Pressbilder av tävlingsförslagen: http://www.nobelcenter.se/press-information/images/submitted-entries/

 

För information om utställningen på Nobelmuseet:

Helena Wallemo, press- och marknadsansvarig, Nobelmuseet, helena.wallemo@nobelmuseum.se, 070 494 40 09