2015-12-07 Därför bygger vi en mötesplats kring Nobelpriset

Replik DN Debatt 7 december 2015

Mats Persson spekulerar på DN Debatt om att Nobel Center ska byggas för att förstärka Nobelstiftelsens ekonomi. Det är fel. Nobel Center bygger vi för att informera om Nobelpriset och engagera kring vetenskap, humaniora och fredsarbete. Nu under Nobelveckan påminns vi om Nobelprisets kraft. Med Nobel Center kommer vi att i Alfred Nobels anda kunna bidra till ”mensklighetens största nytta” och ge ett bidrag till Stockholm och Sverige.

Under de senaste 20 åren har vi inom Nobelsfären utvecklat en omfattande publik verksamhet. Den har till uppgift att sprida kunskap om Nobelpriset och Nobelpristagarnas liv och upptäckter för att engagera, inte minst barn och unga, kring vetenskap, humaniora och fredsarbete. Det är bakgrunden till Nobel Center.

Nobelmuseet har vuxit ur sina lokaler. Besöksantalet till den utställningsverksamhet som bedrivs i Gamla stan har under de senaste åren ökat med mellan fem och tio procent per år. Vi har inga svårigheter att se hur vi ska kunna fylla Nobel Center med museibesökare. Vi planerar permanenta utställningar om Alfred Nobel, kring Nobelpriset och Nobelpristagarna men också ett flöde av tillfälliga vandringsutställningar.

Nobelpristagare vittnar ofta om skolgångens betydelse för att stimulera nyfikenhet och lärande. Men skolan har problem i Sverige och på många andra håll i världen. Allt färre barn vill också ägna sig åt vetenskap. Det vill vi göra något åt. I Nobelmuseet bedrivs sedan flera år en uppskattad skolverksamhet men idag måste vi säga nej till många skolklasser som vill komma av utrymmesskäl. I Nobel Center kommer vi att kunna ta emot alla skolbarn i Stockholm minst en gång per stadium och alla elever i landet en gång under sin skoltid. Här, på plats, kommer det att finnas möjlighet att utforska och experimentera. Via digitala redskap ska vi också vända oss utanför Sverige.

Nobelpriset handlar om att idéer kan förändra världen, men idéer varken föds eller sprids i ett vakuum. Vi tror att Nobel Center kommer att göra Stockholm till norra Europas ledande mötesplats för vetenskap. I Nobel Center kommer Nobelpristagare och andra framstående forskare från hela världen att samlas både för inomvetenskapliga samtal och för att möta samhället i övrigt. Här kommer vi att ordna symposier och konferenser i Nobels namn. Det kommer att kunna bli en välbehövlig injektion både för forskningen och för samhället. Eftersom Nobelpriset spänner över ett brett fält från naturvetenskap till litteratur och fred kommer det inte att råda brist på ämnen att diskutera. Med ett Nobel Center på plats skulle vi nu haft möten om klimatfrågan och flyktingkrisen eller lyssnat på Malala om utbildningens betydelse.

Vår satsning på en utökad skolverksamhet och på att nå ut med vetenskapliga upptäckter till en bredare allmänhet är några av anledningarna till att stiftelser och privatpersoner gett oss sitt stöd. En annan är övertygelsen om att centret kommer att ha stor betydelse för Sverige och svensk forskning.

Nobel Center blir ett publikt hus, inte ett kontorshus, som Mats Persson antyder. Minst 80 procent av huset ska användas för utställningsverksamhet, aktiviteter för lärare och elever, vetenskapliga möten och program av olika slag. Föreläsningar och debatter om vår tids stora frågor ska stå på dagordningen. Vi skapar ett levande hus för besökare från Stockholm och hela världen. Det är därför Nobel Center måste ligga centralt. Att skapa en publik verksamhet har dessutom varit ett krav från Stockholms stad för att upplåta marken.

Mats Persson berör i sin artikel den framtida Nobelprisceremonin. Den är i sammanhanget ingen avgörande fråga. Vi kommer att bygga en stor, vacker sal som kommer att behövas för aktiviteterna i huset. Den kommer också att kunna användas när Nobelpriset delas ut i framtiden, något vi gärna skulle se. Men det är naturligtvis en fråga för framtida generationer att avgöra.

Mats Persson gör också gällande att Nobel Center kommer göra det svårt att bygga ut Nationalmuseum. Det är inte korrekt. Inplaceringen av Nobel Center på tomten på Blasieholmen är vald bland annat för att inte störa en eventuell utbyggnad av Nationalmuseum. Det finns dessutom stora möjligheter till synergieffekter mellan verksamheterna. Parken bakom Nationalmuseum, som idag är outnyttjad, öppnas nu upp. Här kan konst och vetenskap mötas, något vi redan diskuterar med Nationalmuseum.

Sammanfattningsvis. Tesen att Nobel Center ska byggas för att stärka Nobelstiftelsens ekonomi saknar all grund. Nobel Center kommer att bli ett publikt, öppet hus i hjärtat av Stockholm som sjuder av liv under veckans alla dagar. Samtidigt ska Nobel Center via digitala kanaler vara uppkopplat mot resten av världen. Med Nobel Center kommer Stockholm och Sverige att dra nytta av Nobelprisets kraft inte en eller två veckor om året, utan året om. Därför vill vi bygga ett Nobel Center.

Carl-Henrik Heldin Lars Heikensten
Ordförande Nobelstiftelsen VD Nobelstiftelsen