Frågor och svar

Här har vi samlat några av våra vanligaste frågor och svar.

 

Allmänna frågor

Entréplanet med café, butik och tillfälliga utställningar kommer att vara avgiftsfritt, liksom husets översta våningsplan där restaurangen ligger. Övriga utställningar och viss programverksamhet kommer att vara avgiftsbelagda.

Ja. Vi kommer att ha ett café på entréplan med uteservering på sommaren och en restaurang på översta våningsplanet i huset.

Nobel Center kommer att bli ett av Stockholms mest attraktiva besöksmål. Vi räknar med åtminstone 600 000 besökare per år.

 

Det kommer vara viktigt för oss att få höra de tankar om och förväntningar på Nobel Center som allmänheten har. Projektet kommer därför att präglas av en önskan om en så öppen process som möjligt. Under byggtiden tänker vi oss en ”öppen byggarbetsplats” och vi arrangerar löpande olika programaktiviteter för att fånga upp idéer kring verksamheten i Nobel Center.
Under arkitekttävlingen var förslagen i tävlingen tillgängliga på Internet och på Nobelmuseet. Presentationer av arkitekterna och förslagen anordnades bl.a. av Stockholms Arkitektförening.

Det vinnande förslaget från arkitekttävlingen har varit grunden för en detaljplaneprocess med samråd och utställning i stadens regi under våren 2015 och granskning hösten 2015. Under denna period gavs bland annat Länsstyrelsen, sakägare, boende, myndigheter och andra som berörs tillfälle att föra fram synpunkter på förslaget. En bearbetning av förslaget skedde mellan samråd och granskning.

Både vi och Stockholms stad kommer att eftersträva öppenhet och dialog under hela detaljplaneprocessen.

Nobelpriset är en unik företeelse i världen. Alfred Nobels testamente – med tanken att engagemang och goda idéer kan skapa en bättre värld – är lika aktuellt idag som för hundra år sedan. Ändå saknas det en gemensam samlad mötesplats för Nobelpriset.

Att Sverige och Stockholm ska stå värd för ett nytt Nobel Center tycker vi är självklart. Nobelpriset är hela världens angelägenhet, men får nu sin bas i Stockholm i en publik verksamhet med ambitioner att inspirera, väcka nyfikenhet och engagemang för vår tids stora frågor.

Nobel Center ska bli en öppen och publik mötesplats i hjärtat av Stockholm där människor från hela världen ska inspireras kring naturvetenskap, litteratur och fred. Det blir en plats för idéer och framtidstro där Nobelpristagarna och deras berättelser står i fokus.

Byggnaden ska innehålla publika rum för utställningar och relaterad programverksamhet, vetenskapliga konferenser och kulturella möten. I Nobel Center kommer det även bedrivas en omfattande skolverksamhet med pedagogiska program för barn och unga.

Nobel Center ska även innehålla restaurang, café och butik.

Dessutom kommer Nobel Center att bli hemvist för Nobelstiftelsen och de verksamheter som stiftelsen initierar inom kunskapsuppbyggnad, digitala medier och forskning.

Arkitekttävlingen

En enig tävlingsjury utsåg David Chipperfields och Christoph Felgers smäckra mässingsbyggnad ”Nobelhuset” till vinnare i arkitekttävlingen om Nobel Center. Se förslaget här.

Till grund för tävlingen låg ett omfattande program. I förutsättningarna ingick det att förklara hur Nobel Center kommer att stå i relation till den omgivande miljön på Blasieholmen. Tävlingsprogrammet innehöll också information om vilka aktiviteter som kommer att äga rum i Nobel Center och vilka krav som ställs på byggnaden och dess olika funktioner.

Läs mer om tävlingsuppgiften och ladda ner programmet (på engelska) som pdf här.

Urvalet av arkitekter skedde genom en omsorgsfull process där över 140 arkitektkontor från hela världen granskades av en särskilt tillsatt utvärderingsgrupp. I det första steget var vi måna om att få en stor geografisk spridning och bredd i urvalet. Därefter valdes tolv arkitekter ut som fick delta i en internationell arkitekttävling och lämna in förslag på hur Nobel Center ska utformas. I november 2013 valde juryn ut tre förslag som erbjöds att gå vidare till tävlingens andra steg, innan slutligen David Chipperfield Architects Berlin utsågs som vinnare i april 2014.

 

En särskilt utsedd utvärderingsgrupp fick uppdraget att gå igenom samtliga inlämnade intresseanmälningar utifrån följande kriterier:

  • Gestaltningsförmåga
  • Kunskap om och erfarenhet av att arbeta i en äldre stadsmiljö med hänsyn till natur och kulturhistoriska värden
  • Praktiska förutsättningar för att under en längre projekteringsprocess kunna utveckla projektet i nära samarbete med beställaren

 

Samtliga inlämnade förslag i steg ett  i arkitekttävlingen finns att se här.

De tre utvalda förslag som bearbetades i tävlingens andra steg kan ses här.

Byggnadens utformning

Här finns en beskrivning av vad som kommer att finna på de olika ytorna i huset.

Nobel Center kommer att bli 64,5 meter långt, 38 meter brett och 31,8 meter högt. Husets storlek avgörs av den verksamhet som ska bedrivas och det beräknade antalet besökare.

Nobel Center ska bli ett av huvudstadens mest attraktiva besöksmål – ett självklart val för besökande turister och en plats som stockholmare vill återkomma till. Centret blir ett publikt, öppet hus med utställningar, skolprogram, vetenskapliga seminarier, föredrag och samtal om dagsaktuella ämnen och evenemang av olika slag.

Urvalet av arkitekter skedde genom en omsorgsfull process där över 140 arkitektkontor från hela världen granskades av en särskilt tillsatt utvärderingsgrupp. I det första steget var vi måna om att få en stor geografisk spridning och bredd i urvalet. Därefter valdes tolv arkitekter ut som fick delta i en internationell arkitekttävling och lämna in förslag på hur Nobel Center ska utformas. I november 2013 valde juryn ut tre förslag som erbjöds att gå vidare till tävlingens andra steg, innan slutligen David Chipperfield Architects Berlin utsågs som vinnare i april 2014.

 

David Chipperfield och Christoph Felger från David Chipperfield Architects Berlin utsågs som vinnare. Se deras utformningsförslag här.

Det vinnande förslaget i arkitekttävlingen har utgjort grunden för Stockholms stad i arbetet med att ta fram en detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen. Planen fastställer bland annat exakt lokalisering på Blasieholmen och byggrätt, dvs husets maximala storlek. Denna detaljplan har varit ute på samråd under våren 2015 och har efter viss omarbetning ställts ut för granskning under hösten 2015.

I april 2016 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Nobel Center. Nu följer ytterligare detaljplanering av byggnaden invändigt och utvändigt innan en bygglovsansökan ska lämnas in.

Dialog och process

Nobelpriset är en av Stockholms främsta kännetecken och stadens ledning har i olika sammanhang uttalat sitt stöd för projektet Nobel Center. En överenskommelse om att påbörja planeringen har även tecknats mellan Nobelstiftelsen och staden.

Nobel Center får stor betydelse för Stockholm som besöksmål och vetenskapsstad. Satsningen ligger dessutom i linje med stadens önskan att utveckla Blasieholmen till en mer tillgänglig och attraktiv plats i Stockholm.

I april 2016 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Nobel Center. Nu följer ytterligare detaljplanering av byggnaden invändigt och utvändigt innan en bygglovsansökan ska lämnas in.
Här kan du läsa mer om de beslut som tagits.

I november 2016 meddelade regeringen att man kommer att bidra till Nobel Centers drift med 40 miljoner kronor per år från och med att det öppnar och tre år framåt. Sammantaget med ökat stöd från Stockholms stad kommer verksamheten att tillföras 60 miljoner kronor per år under tre år. Totalt 180 miljoner kronor de första tre åren.

Det kommer vara viktigt för oss att få höra de tankar om och förväntningar på Nobel Center som allmänheten har. Projektet kommer därför att präglas av en önskan om en så öppen process som möjligt. Under byggtiden tänker vi oss en ”öppen byggarbetsplats” och vi arrangerar löpande olika programaktiviteter för att fånga upp idéer kring verksamheten i Nobel Center.
Under arkitekttävlingen var förslagen i tävlingen tillgängliga på Internet och på Nobelmuseet. Presentationer av arkitekterna och förslagen anordnades bl.a. av Stockholms Arkitektförening.

Det vinnande förslaget från arkitekttävlingen har varit grunden för en detaljplaneprocess med samråd och utställning i stadens regi under våren 2015 och granskning hösten 2015. Under denna period gavs bland annat Länsstyrelsen, sakägare, boende, myndigheter och andra som berörs tillfälle att föra fram synpunkter på förslaget. En bearbetning av förslaget skedde mellan samråd och granskning.

Både vi och Stockholms stad kommer att eftersträva öppenhet och dialog under hela detaljplaneprocessen.

Under plansamrådet, som pågick första kvartalet 2015, kunde allmänheten lämna synpunkter på detaljplanen till Stockholms stad. En andra samrådsomgång ”granskning” genomfördes hösten 2015.

Vi anordnar löpande programaktiviteter för att fånga upp idéer kring verksamheten i Nobel Center. Det kommer att vara viktigt för oss att få höra de tankar om och förväntningar som finns på centret under hela processen.

Man kan även höra av sig direkt till oss genom att skicka e-post till nobelcenter(at)nobelcenter.se

 

Finansiering

I november 2016 meddelade regeringen att man kommer att bidra till Nobel Centers drift med 40 miljoner kronor per år från och med att det öppnar och tre år framåt. Sammantaget med ökat stöd från Stockholms stad kommer verksamheten att tillföras 60 miljoner kronor per år under tre år. Totalt 180 miljoner kronor de första tre åren. Läs mer här

Vi har en beräknad budget på 1,2 miljarder kronor.

Donationen från Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som är av betydande storlek och central för projektet, är kopplad till ett par villkor som ligger i linje med de intentioner som finns för Nobel Center. Det handlar t.ex. om att verksamheten ska främja forskning och utbildning samt stimulera till ett ökat kunskapsintresse bland barn och ungdomar. Vidare vill man att andra donatorer bidrar till byggnaden samt att staten och staden bidrar till den framtida driften av verksamheten.

Läs gärna mer om de olika stiftelsernas verksamhet och mål på deras respektive webbsida:

http://familjenerlingperssonsstiftelse.se/

https://www.wallenberg.com/kaw/

Ambitionen är att finansieringen av byggnaden ska ske med privata donationer. Vi har i 2012 års penningvärde (2012-09) räknat med en budget på 1,2 miljarder kronor. Genom en donation år 2013 från Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse om 800 miljoner kronor säkerställdes merparten av finansieringen. Utöver de ursprungliga donationerna har ytterligare 200 miljoner utlovats till projektet från ett flertal donatorer och partners. Detta är en unik satsning, både för Stockholm och Sverige och vi räknar därför med att ytterligare finansiärer tillkommer under projekttiden.

Den svenska staten har ställt sig bakom projektet och utlovat driftsstöd från centrets öppnande. I övrigt avses den framtida verksamheten i centret komma att finansieras med egna intäkter från exempelvis inträden, butik, restauranger och konferenser samt med donationer och stöd av samarbetspartners. Till detta kommer ett förväntat driftsstöd från Stockholms stad till museiverksamheten.

Varken byggandet av Nobel Center eller den framtida verksamheten ska finansieras med de tillgångar som finns kvar efter Alfred Nobel. De ska som tidigare användas för att finansiera Nobelpriset.

 

Plats och befintlig miljö

Staden har tillsammans med Nobelstiftelsen utrett var ett Nobel Center skulle kunna lokaliseras, och har gemensamt kommit fram till att Blasieholmen är det bästa alternativet.

Frågan om en lämplig plats för ett Nobel Center har diskuterats under en lång följd av år. Utredningar har gjorts för att undersöka ett antal platser för placering av Nobel Center. Exempel på platser som tidigare undersökts är Norra Djurgårdsstaden, Slussen och Hagastaden.

 

Nej, tomten som Nobel Center ska ligga på är belägen utanför museiparken som tillhör Nationalmuseum.

Nobel Center ska bli ett av Stockholms attraktivaste besöksmål. En förutsättning för den här verksamheten är därför en central placering i Stockholm med goda kommunikationer.

Efter ett gemensamt arbete mellan Nobelstiftelsen och Stockholm stad, med att identifiera lämpliga platser för Nobel Center, erbjöd staden en tomt på Blasieholmen, intill Nybroviken och Nationalmuseum. Marken har sedan lång tid reserverats av staden för just en sådan publikdragande byggnad som Nobel Center. Till Blasieholmen är det möjligt att ta sig till fots, med tunnelbana, båt eller buss.

I linje med stadens översiktsplan och Vision 2030, kommer Nobel Center med en bred publik verksamhet att öka platsen värde för allmänheten och göra den mer tillgänglig för stockholmare och mer långväga besökare. Det stråk med kulturinstitutioner som sträcker sig från city till Skeppsholmen kommer att få ett viktigt tillskott. Skeppsholmens koppling till Nybroplan blir starkare och promenadstråket längs vattnet mellan dessa platser vitaliseras.

Frågan om en lämplig plats för ett Nobel Center har diskuterats under en lång följd av år. Utredningar har gjorts för att undersöka ett antal platser för placering av Nobel Center. Exempel på platser som tidigare undersökts är Norra Djurgårdsstaden, Slussen och Hagastaden.

 

I arkitekttävlingen gjorde juryn bedömningen att man får den bästa helhetslösningen för den här platsen genom att placera Nobel Center i tomtens nordvästra hörn, i anslutning till byggnaderna vid Hovslagargatan. På så vis skyms inte Nationalmuseum och det är möjligt att bevara vyn genom parken mot Slottet. Det gör kajen tillgänglig och ger bättre förutsättningar för en mer levande hamnmiljö än idag. Man ger också möjlighet till en attraktiv park i sydost som man verkligen kan ha glädje av som stockholmare och besökare.

Staden har utrett möjligheterna att flytta tullhuset och de två varumagasinen till andra platser inom Stockholms kommun. För tullhuset har inget möjligt alternativ hittats som innebär att husets byggnadsantikvariska värde kan bevaras i kombination med den nya platsens historia. De tillfrågade fastighetsägarna har inte heller visat intresse för att ta emot tullhuset. Utifrån dessa förutsättningar föreslås att tullhuset rivs.

Kungliga Djurgårdsförvaltningen (KDF) har visat intresse av att utreda om det går att flytta ett eller två varumagasin till Beckholmen. Staden för fortsatt diskussion kring denna möjlighet. Läs mer här.

I den omfattande arkitekttävling som pågick under ett år var inplaceringen på tomten och relationen till den befintliga miljön, inte minst de kulturhistoriska värdena, av stor betydelse i bedömningsarbetet. Till grund för arkitekternas arbete låg bl.a. ett omfattande tävlingsprogram där de kulturhistoriska aspekterna därför berördes genomgripande (länk till pdf).

Genomförandet av projektet kommer att medföra förändringar i den befintliga miljön. Vi är dock övertygade om att Nobel Center med sin publika verksamhet kommer att tillföra nya kvaliteter till den här platsen som kan kompensera för värden som eventuellt förändras.

 

Den föreslagna byggnaden är placerad så att kajen görs tillgänglig och ger bättre förutsättningar för en mer levande kajmiljö än idag. Placeringen säkerställer fartygens fortsatta möjlighet att lägga till och den rörliga sjötrafiken prioriteras. Placeringen av huset på tomten påverkar inte heller uppställning av fartyg sommarnätter eller vintertid.

Vi har en god dialog med Stockholms stad, Stockholms Hamnar AB och Waxholmsbolaget som gemensamt verkar i arbetet att på bästa möjliga sätt lösa de frågor som berör sjötrafiken vid Blasieholmen.

Läs mer om det gemensamma mål som formulerats med Stockholms Hamnar.

Nobel Center ska bli ett av Stockholms attraktivaste besöksmål. En förutsättning för den här verksamheten är därför en central placering i Stockholm med goda kommunikationer.

Tidplan

Vi kan inte ge något datum för invigning eftersom processen framöver inte bara styrs av oss. När detaljplanen vinner laga kraft och vi får sätta spaden i jorden uppskattar vi att det kommer att ta cirka 2,5 år att bygga Nobel Center.

Trafik

Den föreslagna byggnaden är placerad så att kajen görs tillgänglig och ger bättre förutsättningar för en mer levande kajmiljö än idag. Placeringen säkerställer fartygens fortsatta möjlighet att lägga till och den rörliga sjötrafiken prioriteras. Placeringen av huset på tomten påverkar inte heller uppställning av fartyg sommarnätter eller vintertid.

Vi har en god dialog med Stockholms stad, Stockholms Hamnar AB och Waxholmsbolaget som gemensamt verkar i arbetet att på bästa möjliga sätt lösa de frågor som berör sjötrafiken vid Blasieholmen.

Läs mer om det gemensamma mål som formulerats med Stockholms Hamnar.

Precis som för andra attraktioner i centrala Stockholm blir det bästa sättet att besöka Nobel Center till fots, med buss, tunnelbana eller båt.

Trafikutredningar har genomförts som tar upp konsekvenser av projektet och ger förslag på åtgärder. Redan idag tar sig många besökare till Blasieholmen och Skeppsholmen med kollektivtrafik. En utgångspunkt är att detsamma ska gälla även för besökare till Nobel Center.

Parkeringsgaraget som tidigare föreslogs under Nobel Center har tagits bort, vilket gör att Blasieholmsudden kan avlastas från biltrafik. Både vi och staden vill istället prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik vilket är nödvändigt med hänsyn till den begränsade ytan.

Detaljplanen möjliggör att kajen på Blasieholmsudden kan användas till båthållplatser för sightseeingtrafik och pendelbåtstrafik till området vilket har potential att avlasta såväl bil- som övrig kollektivtrafik.

Verksamheten i Nobel Center

Du kommer att kunna bekanta dig med Nobelpristagarnas liv och bedrifter via våra utställningar och vår programverksamhet. Givetvis kommer vi även att bjuda in till aktiviteter så att du kan få möta en livs levande Nobelpristagare i Nobel Center. Det kan exempelvis handla om seminarier, föreläsningar och rundabordssamtal.

Vi kommer kunna ta emot cirka 10 – 12 skolklasser per dag i Nobel Center. (Att jämföras med dagens Nobelmuseum som har kapacitet för att ta emot tre skolklasser om dagen).

Nobel Center kommer att bli ett av Stockholms mest attraktiva besöksmål. Vi räknar med åtminstone 600 000 besökare per år.

 

Med Nobel Center vill vi ordentligt utöka och förbättra den publika verksamheten kring Nobelpriset, som det nuvarande Nobelmuseet är en viktig del av. I våra texter omskrivs denna verksamhet som utställningar och relaterad programverksamhet, föreläsningar, seminarier och skolprogram mm.

Förutom en aktualiserad och expanderad version av den nuvarande verksamheten i Nobelmuseet kommer vi att i Nobel Center kunna samla även andra typer av aktiviteter och program som idag genomförs på andra håll. På så vis skapas en bättre helhet där t.ex. vetenskapliga konferenser och symposier kan direkt sammankopplas med utställningar och pedagogiska program.

Huruvida namnet Nobelmuseet lever vidare i Nobel Center vet vi ännu inte.

Nobelpriset är en unik företeelse i världen. Alfred Nobels testamente – med tanken att engagemang och goda idéer kan skapa en bättre värld – är lika aktuellt idag som för hundra år sedan. Ändå saknas det en gemensam samlad mötesplats för Nobelpriset.

Att Sverige och Stockholm ska stå värd för ett nytt Nobel Center tycker vi är självklart. Nobelpriset är hela världens angelägenhet, men får nu sin bas i Stockholm i en publik verksamhet med ambitioner att inspirera, väcka nyfikenhet och engagemang för vår tids stora frågor.

Vi anordnar löpande programaktiviteter för att fånga upp idéer kring verksamheten i Nobel Center. Det kommer att vara viktigt för oss att få höra de tankar om och förväntningar som finns på centret under hela processen.

Man kan även höra av sig direkt till oss genom att skicka e-post till nobelcenter(at)nobelcenter.se

 

Ja. Tanken är att prisutdelningen kommer att hållas i Nobel Center i framtiden. Ett formellt beslut kommer att tas senare.

Nej det finns inga sådana planer. 

Nobel Center ska bli en öppen och publik mötesplats i hjärtat av Stockholm där människor från hela världen ska inspireras kring naturvetenskap, litteratur och fred. Det blir en plats för idéer och framtidstro där Nobelpristagarna och deras berättelser står i fokus.

Byggnaden ska innehålla publika rum för utställningar och relaterad programverksamhet, vetenskapliga konferenser och kulturella möten. I Nobel Center kommer det även bedrivas en omfattande skolverksamhet med pedagogiska program för barn och unga.

Nobel Center ska även innehålla restaurang, café och butik.

Dessutom kommer Nobel Center att bli hemvist för Nobelstiftelsen och de verksamheter som stiftelsen initierar inom kunskapsuppbyggnad, digitala medier och forskning.

Om du inte hittar svar på din fråga, eller om du vill dela med dig av dina tankar om projektet, skriv här: