Rättslig prövning

Pågående rättslig prövning av beslut om bygget av Nobel Center

Många byggen överklagas i Stockholm. Därför har vi tagit höjd i tidplanen för genomförandet för rättslig prövning. Överklaganden kan ske inom två lagstiftningsområden. Det ena, kommunallagen, avser prövning av lagligheten av stadens beslut. Det andra lagstiftningsområdet, plan- och bygglagen, avser lämpligheten i den av staden antagna detaljplanen.

Tidplanen för den rättsliga prövningen är osäker då domstolarna inte i förväg anger när beslut fattas. Vår inställning är att den rättsliga prövningen är en legitim formalitet som tyvärr försenar projektet, men vi planerar för att påbörja byggnationen så snart besluten vinner laga kraft.

Lagligheten – exploateringen av mark på Blasieholmen

Stockholms stads beslut om exploatering av mark för bygget av Nobel Center på Blasieholmen, det s k genomförandebeslutet, kan överklagas i tre instanser – Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen.

Förra året avslog Förvaltningsrätten samtliga (175) överklaganden. En litet antal personer (13) gick vidare till Kammarrätten, som avslog alla överklaganden i en dom den 27 juni. Överklaganden till Högsta Förvaltningsdomstolen kräver prövningstillstånd.

Klagandena anförde bl.a. att staden överskridit sin befogenhet, att beslutet innebär ett otillåtet gynnande av Nobelhuset AB, att beslutet strider mot EU:s statsstödsregler samt att det förekommit jäv under handläggningen.

Lämpligheten – detaljplanen

Stockholms stads beslut att anta detaljplanen kan överklagas till Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. I den senare domstolen krävs prövningstillstånd.

Förra året avslog Länsstyrelsen alla överklaganden och beslutade att en begränsad krets, s k sakägare, har rätt att överklaga. I april i år påbörjade Mark-och miljödomstolen handläggningen av överklaganden av Länsstyrelsens beslut. Totalt finns femton överklaganden varav sju privatpersoner, sex intresseorganisationer och två juridiska personer (Fastighets AB Lundberg och Fastighets AB Hovslagaren/Åkerlund). Statens Fastighetsverk överklagade till Länsstyrelsen men valde att inte gå vidare till nästa instans.

De juridiska personerna, som är sakägare, hävdar ekonomisk skada för de egna fastigheterna och klagar på vad de i övrigt anser vara formella fel och avvägningar i underlaget till detaljplanen.

För mer information, kontakta Elsa Thambert:
elsa.thambert@nobelcenter.se